Diccionari del món assegurador

Accident: per accident entenem la lesió corporal o la mort que es deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.

Accident de circulació: l’accident que sobrevingui a la persona assegurada per circumstàncies derivades de la circulació vial.

Actuari: són els professionals responsables de calcular les primes, reserves i provisions tècniques necessàries relatives a operacions d’assegurances.

Àmbit territorial: aquell en el qual la entitat asseguradora ofereix els seus productes o en què els esmentats productes tenen cobertura.

Ampliació de cobertures: millora en les cobertures contractades o increment del capital assegurat. La seva conseqüència és l’augment de la prima.

Assegurador: és la persona jurídica que assumeix el risc pactat al contracte.

Assegurança: contracte pel qual l’assegurador s’obliga, mitjançant el cobrament d’una prima i per el cas que es produeixi l’esdeveniment el risc del qual és objecte de la cobertura, a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a l’assegurat o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes.

Assegurança d'accidents individual: contracte en virtut del qual l’entitat asseguradora paga una indemnització en cas d'accident que causi la mort o la incapacitat per a l’assegurat.

Assegurança de jubilació: contracte en virtut del qual l’entitat asseguradora es compromet a abonar un capital o una renda a l'assegurat en o des del dia que l’assegurat assoleixi una edat predeterminada.

Assegurança de vida: modalitat d’assegurança de persones en la qual el pagament per part de l’assegurador de la quantitat estipulada en el contracte depèn de la defunció o supervivència de l’assegurat en un període determinat.

Assegurança de vida-estalvi: contracte en virtut del qual l’entitat asseguradora es compromet a abonar un import determinat al beneficiari si aquest viu en la data de venciment convinguda. Aquest producte es combina sempre amb una cobertura de vida-risc

Assegurança de vida-risc: contracte que garanteix el pagament als beneficiaris de la pòlissa d’un import si l’assegurat mor durant la vigència el contracte.

Assegurat:és la persona física sobre la qual es concerta l’assegurança i que assumeix les obligacions que per a ella se'n derivin, directament o en defecte del prenedor.

Baixa: declaració mèdica per la qual una persona cessa temporalment la seva activitat laboral com a conseqüència d’un accident o malaltia i que comporta l’inici d’una prestació.

Barem: nomenclàtor distintiu i valoratiu de situacions mèdiques i quirúrgiques mitjançant el qual s’indemnitza a l’assegurat o beneficiari.

Benefici: diferència positiva entre ingressos i despeses

Beneficiari: és la persona física o jurídica designada com a titular del dret a percebre les prestacions garantides en el contracte.

Bestreta: és la quantitat que pot percebre l’assegurat a compte del capital que en el seu dia li pugui correspondre, complertes les condicions establertes a l’assegurança.

Capital assegurat: quantitat establerta al condicionat de la pòlissa per a cadascuna de les garanties, que representa l’import a pagar per l’assegurador en cas de sinistre.

Certificat mèdic: document on consten els resultats d’un reconeixement mèdic sistemàtic a l’assegurat.

Coassegurador/a: entitat asseguradora que forma part amb altres d’un contracte de coassegurança.

Coassegurança: contracte d’assegurança, formalitzat per una o diverses pòlisses, en què més d’un assegurador participa en la cobertura d’un sol risc i cada assegurador ha de respondre davant l’assegurat només en proporció a la seva participació.

Cobertura: prestacions assegurades per la pòlissa, en virtut de les quals l’assegurador es fa càrrec, fins el límit màxim estipulat, de les conseqüències derivades d’un sinistre.

Comissió de control d'un pla de pensions:òrgan encarregat de supervisar el funcionament i execució d’un pla de pensions.

Comissió de control d'un fons de pensions: òrgan encarregat de supervisar el funcionament i execució d’un fons de pensions i del plans que l’integren.

Condicions particulars: part del contracte d’assegurança en la qual s’individualitza el contracte i es complementen, aclareixen i rectifiquen les condicions generals, es designen les persones objecte de la garantia i les seves característiques i també les clàusules i notes adequades en cada cas.

Corredor d'assegurances: persona física o jurídica que realitza l’activitat mercantil de mediació en assegurances privades, sense mantenir cap vincle amb les entitats asseguradores oferint assessorament professional i imparcial.

Data d'efecte: la convinguda per l’inici de la eficàcia de les garanties de la pòlissa.

Declaració de sinistre: document mitjançant el qual el prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el beneficiari comunica a l’assegurador l’esdeveniment d’un sinistre

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: organisme dependent del Ministeri d’Economia i Competitivitat, la funció de la qual és exercir el control i la supervisió de les entitats asseguradores, reasseguradores, fons de pensions, mutualitats de previsió social i mediadors.

Dolo: actitud fraudulenta o d’engany per part de qui intervé en la contractació de l’assegurança, adoptada amb la intenció de perjudicar a l’altre part contractant. El dolo pot perjudicar tant a l’assegurat (per exemple en la declaració de salut), com a l’assegurador (en la redacció de les condicions contractuals).

Drets consolidats: aportació capitalitzada, o la reserva que correspon segons el mètode de càlcul utilitzat, del partícip al pla de pensions.

Duplicat de la pòlissa: la companyia, a petició del prenedor, emet un duplicat de la pòlissa en cas de pèrdua o destrucció de la mateixa. És una còpia exacta de la pòlissa que té idèntic valor a l’original. Un cop emès el duplicat, aquest substitueix a tots els efectes l’original.

Edat actuarial:edat de l’assegurat o beneficiari calculada que correspon a l'aniversari més proper, tant per defecte com per excés.

Exclusió: com a conseqüència d’una exclusió, un determinat risc no està cobert per la pòlissa o no són d’aplicació certes garanties en determinades circumstàncies, segons consti en les condicions generals, especials i/o particulars de la pòlissa.

Exempció fiscal: dispensar, rellevar o alliberar una persona d’una determinada càrrega, obligació o compromís.

Fons de pensions: patrimonis sense personalitat jurídica, integrats per les aportacions del seus partíceps i els rendiments obtinguts de la seva inversió, minorats en les despeses de gestió corresponents.

Fons Mutual: massa patrimonial equivalent al capital social de les empreses. Representa una part important de patrimoni propi de la mutualitat.

Franquícia: període de temps que en cada sinistre, i d’acord al que s’ha pactat amb el contracte de assegurança per cadascun dels risc coberts, no queda cobert per la pòlissa.

Garanties: les prestacions assegurades a la pòlissa.

Garanties Optatives: prestacions que no estan incloses automàticament a la pòlissa, sinó que la seva inclusió és convinguda expressament entre la companyia i el prenedor.

Gran Invalidesa: incapacitat permanent en què una persona necessita l’assistència d’una altre per realitzar els actes més essencials de la vida: vestir-se, desplaçar-se, alimentar-se i rentar-se.

Grau d'incapacitat: mesura de l’estat d’incapacitat d’un malalt o d’un accidentat per a l’atorgament de prestacions econòmiques.

Impostos: en el sector assegurador es composa de tributs de naturalesa indirecta i recàrrecs equiparables.

Impost sobre la prima d'assegurança: tribut de naturalesa indirecta que grava les operacions d’assegurança i capitalització.

Incapacitat: impossibilitat total o parcial d’una persona de desenvolupar la seva feina habitual a causa d’un accident o malaltia.

Incapacitat permanent, parcial, absoluta, total: situació d’una persona que, després d’haver estat sotmesa al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.

Incapacitat Permanen Professional: incapacitat permanent que impedeix la realització de, si no totes les tasques, sí les fonamentals de la professió habitual d’un treballador. En el cas del metge seria la seva especialitat.

Indemnització: prestació econòmica única, amb l’objecte de pagar a l’assegurat per una causa garantida per la pòlissa.

Indisputabilitat: en cas d’inexactitud en les declaracions del prenedor que pugui influir en la valoració del risc, l’asseguradora, una vegada transcorregut un any, no podrà impugnar el contracte, llevat que hi hagi hagut dol, culpa greu o mala fe d’aquell.

Interès tècnic: quantitat mínima garantida en determinades assegurances de vida-estalvi.

Llei 50/80: és la Llei 50/1980 del 8 d’octubre, del Contracte d’Assegurança. Norma d’aplicació supletòria per als casos que no s’esmentin en els reglaments de les diferents assegurances o per a quan es faci referència expressa a aquesta.

Llista d'exclusió voluntària: registre d’inclusió voluntària on s’inscriuen les persones físiques que no desitgen rebre informació comercial.

Malaltia: tota alteració no accidental de l’estat de salut, el diagnòstic de la qual hagi estat efectuada per un metge legalment habilitat per l’exercici de la medicina.

Malaltia congènita: és aquella que existeix en el moment del naixement, com a conseqüència de factors hereditaris o afeccions adquirides durant la gestació fins el moment del naixement, bé sigui descoberta més tard, en qualsevol període de la vida de l’individu.

Malaltia greu: malaltia que generalment té conseqüències irreversibles per a les persones que la pateixen.

Malaltia preexistent: malaltia que ja ha estat diagnosticada, tractada, que ha donat lloc a consulta mèdica o que els símptomes o signes s’han manifestat amb anterioritat a la data d’entrada en vigor de la pòlissa.

Marge de solvència: quantitat mínima de patrimoni propi no compromès que tota entitat asseguradora ha de posseir per garantir econòmicament els compromisos amb el assegurats.

Matemàtica acutarial: matemàtica aplicada al servei de les assegurances.

Mutualista: és la persona física o jurídica associada a Mutual Mèdica. Té els drets i deures de caràcter polític i de l’assegurança. Coincideix amb la figura de prenedor de l’assegurança i pot coincidir amb la condició d’assegurat i/o beneficiari.

Mutualitat de previsió social: entitat asseguradora que opera a prima fixa o variable, sense finalitat lucrativa, fora del marc de la seguretat social, mitjançant aportacions directes dels assegurats o d’altres entitats o persones protectores.

Orfenesa: situació de la persona menor d’edat, o fins als 24 anys, que ha perdut el pare, la mare o tots dos.

Participació en Beneficis: distribució entre el assegurats que, en acabar un exercici, fa una entitat asseguradora d’una part dels beneficis obtinguts en la seva gestió.

Període de carència: porció de temps durant el qual, tot i que l’assegurança és vigent, si es produeix un sinistre, el beneficiari no té dret a rebre la prestació.

Pla de pensions: sistema de previsió personal voluntari i lliure, complementari o no de la seguretat social, pel qual una persona fa unes aportacions constants o variables a canvi de rebre rendes capitals en cas de jubilació, supervivència, viduïtat, orfenesa o invalidesa.

Pla de pensions aportació definida: pla de pensions en què es fixen les aportacions d’acord amb un paràmetre determinat i en el moment en què es produeix la contingència es quantifiquen les prestacions.

Pla de pensions prestació definida: pla de pensions en què es fixa la prestació que ha de percebre el beneficiari i es determinen després les aportacions necessàries per a finançar-la.

Pla de Previsió Assegurat: és una assegurança d'estalvi i previsió, amb cobertures, prestacions, aportacions i tractament fiscal similar al dels plans de pensions. Es tracta d'un instrument d'estalvi privat, amb l'objectiu de complementar les prestacions de la Seguretat Social, que ofereix una rendibilitat garantida a través d'un tipus d'interès mínim fins al seu venciment, tot i que amb revaloritzacions addicionals vinculades al comportament dels actius en què s'inverteixi.

Prenedor: persona física o jurídica, titular de la pòlissa, que es fa responsable davant l’entitat asseguradora del pagament de la prima.  

Prima: preu de l’assegurança, que es calcularà en funció del risc i sobre la base de les declaracions fetes pel prenedor en la sol·licitud de l’assegurança, que comprèn els impostos i els recàrrecs repercutibles.

Prima anual: import que es satisfà d’un sol cop perquè estigui en vigor la cobertura d’un risc durant 12 mesos.

Prima fraccionada: import que es satisfà a l’entitat asseguradora en freqüència major que a l’anual (mensual, trimestral o semestral) perquè estigui en vigor la cobertura d’un risc.

Prima periòdica: Import satisfet amb una freqüència establerta (anual, semestral, trimestral o mensual) d’acord amb l’estipulat en el contracte d’assegurança.

Prima única: terme propi de les assegurances de vida-estalvi. Import satisfet d’un sol cop sense que a la pòlissa s’estableixi la necessitat d’efectuar un el seu ??? un pagament periòdicament perquè es mantinguin inalterables les prestacions de la pòlissa.

Proposició d'assegurança: petició de cobertura que realitza l'assegurat i que no vincula a la companyia asseguradora.

Proposta d'assegurança: document de l’entitat asseguradora que proporciona a un potencial beneficiari/assegurat que constitueix una oferta asseguradora vinculant, que consisteix principalment en un extracte de la cobertura proposta i la seva corresponent prima.

Provisió matemàtica: provisió tècnica pròpia del ram de vida que correspon a l’acumulació i capitalització de les successives primes d’estalvi.

Provisions tècniques: són les partides comptables que representen els recursos econòmics que han de constituir les entitats asseguradores per poder fer front a les responsabilitats assumides en cas de produir-se un sinistre o requerir una prestació.

Qüestionari de salut: document que s’ha de presentar a l’assegurador i que ha d’emplenar o respondre el prenedor de l’assegurança i, en el seu cas, l’assegurat, mitjançant el qual declara, en virtut de les preguntes que figuren en aquest, totes les circumstàncies per ell conegudes que poden influir en la valoració de risc. Aquest document serveix a l’assegurador per l acceptació o  no del risc.

Quota (o prima): és el preu de l’assegurança. El rebut contindrà, addicionalment, els recàrrecs i impostos que siguin d'aplicació legal.

Ram: cada assegurança té una característica fonamental d’identitat (vida, llar, salut). Les assegurances es classifiquen per rams d’acord a aquestes característiques.

Reassegurança: instrument que utilitzen les entitats asseguradores per garantir-se la compensació de pèrdues patrimonials no desitjades, en relació a les seves responsabilitats assumides.

Reconeixement mèdic: reconeixement que es practica a l’assegurat i que efectua un facultatiu amb l’objecte d’informar sobre al seu estat de salut a l’entitat asseguradora, per tal que aquesta pugi decidir sobre l’acceptació i tarificació del risc.

Reducció: és la disminució del capital assegurat com a conseqüència de deixar de fer el pagament de les primes.

RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms): règim del nivell contributiu de la seguretat social que comprèn els treballadors autònoms.

Règim general: règim del nivell contributiu de la seguretat social que comprèn els treballadors per compte d’altri, de la indústria i dels serveis.

Reglament: document on es defineix les persones que hi intervenen, les prestacions contractades i, en el seu cas, les exclusions, en les mutualitats de previsió social.

Renda: import que una entitat asseguradora satisfà de manera periòdica al beneficiari d’una assegurança contractada amb aquesta finalitat, durant el temps que s’hagi acordat contractualment.

Renda temporal: la renda s’abona durant un període de temps determinat.

Renda vitalícia: la renda s’abona fins a la defunció de l’assegurat, complint amb els termes i condicions del contracte.

Rescat: en les assegurances de vida que estiguin al corrent de les dues primeres anualitats de la prima, es té dret, prèvia sol·licitud, a recuperar en efectiu el valor corresponent del capital acumulat en la pòlissa i reflectit en les taules de valors fixades en aquesta.

Rescisió: decisió unilateral presa pel prenedor de l’assegurança a no renovar la pòlissa.

Risc: fet possible, incert i concret que pot esdevenir causant perjudicis econòmics i personals a l’assegurat.

Risc assegurable: aquell que compleix les condicions mínimes per ser assegurat.

Riscs exclosos: esdeveniments expressament esmentats a la pòlissa com a no garantits per aquesta.

Riscs extraordinaris: els esdeveniments que per la magnitud i/o naturalesa de les seves causes i efectes, excedeixen la possibilitat de cobertura d’una assegurança normal i que en part són assumits pel Consorci de Compensació d’Assegurances.

Seguretat Social: conjunt de mesures que, amb caràcter obligatori, instrumenta l’estat amb la finalitat de cobrir una sèrie de riscs i que, en una determinada proporció, té com a font de finançament les cotitzacions individuals dels ciutadans.

Sinistre: és l’esdeveniment de les contingències assegurades, causant danys quantificables, que obliga a l’entitat asseguradora a indemnitzar al perjudicat, dins els límits i amb les exclusions pactades a la pòlissa. El conjunt de danys derivats del mateix esdeveniment constitueix un sol sinistre.

Situació de la pòlissa: estat en què es troba el contracte o la pòlissa.

Sol·licitud: document en què el sol·licitant detalla les garanties que desitja contractar i que, juntament amb el qüestionari de salut complimentat per l’assegurat, en el qual consten les circumstàncies que poden influir en la valoració del risc, són la base perquè l’assegurador decideixi assumir les cobertures i el preu de l’assegurança.

Suma assegurada: és la suma contractada amb l’assegurador com a indemnització.

Tarifa: relació detallada del tipus de prima que correspon aplicar a cada tipus de risc, en el qual els riscs estan ordenats per grups d’acord amb la seva naturalesa.

Tarificació: determinació, per a cada risc, de les taxes de prima aplicables als capitals assegurats.

Taula de mortalitat: relació de nombre teòric de persones vives a cada edat, obtinguda a partir de dades censals que han passat per un procés de depuració i homogeneïtzació.

Títol: en les mutualitatrs dse previsió social és el document que reflecteix de manera personalitzada les especificacions de l’assegurança. Entre altres coses haurà de contenir la concreció de les cobertures, les sumes assegurades i les quotes corresponents, així com la identificació del mutualista, de  l’assegurat i dels beneficiaris.

Unit-Linked: assegurança de vida-estalvi vinculada a un Fons d’Inversió.

Valor reduït: és la quantitat a rebre al venciment en cas que es deixin de pagar les quotes anticipadament.

Valor de rescat: és la quantitat a rebre en cas que es conclogui anticipadament el contracte. El rescat de l’assegurança implica la cancel·lació d'aquesta.

Directiva de privacitat

Usem cookies per analitzar la navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació. Veure la política de cookies

D'acord