Simulador de la vostra cobertura de jubilació

Simulador de la vostra cobertura de jubilació

Us presentem aquesta eina perquè pugueu conèixer aproximadament el nivell de renda que tindreu en el moment de jubilar-vos.

Per a fer aquest càlcul utilitzem la informació que ens faciliteu sobre les vostres dades personals, dades econòmiques sobre la vostra vida laboral, dades sobre les aportacions a Mutual Mèdica, com a mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i dades dels vostres plans de jubilació o pensions que ja tingueu contractats.

Tot això ens permetrà fer una simulació del nivell de renda que cobraríeu en el moment de la jubilació perquè pugueu valorar si aquesta renda s'ajusta a les vostres expectatives econòmiques o bé si estareu en una situació de falta de cobertura i necessiteu d'una jubilació complementària.

Calculadora de jubilació
1
2
3
Dades personals
Dades Econòmiques
Dades de jubilació
Dades Personals
Data de naixement
   DD/MM/AAAA      anys
Sexe
Província de residència
Discapacitat
 % grau
Grau de discapacitat en el cas que apliqui. Aquesta informació solament es farà servir per a l'adequació de l'IRPF a les vostres circumstàncies personals i familiars (que es concreten en el mínim personal i familiar), però no per al càlcul de les vostres aportacions en la simulació, ja que l'eina considerarà que pertanyeu al Règim General (i no al de persones amb discapacitat que gaudeixen, si escau, d'un tractament fiscal més beneficiós per al contribuent).
 
Persones ascendents /descendents al vostre càrrec
   Nombre d'ascendents   
Majors de 65 anys que convisquin en la unitat familiar
 
     Nombre de descendents   
Menors de 18 anys que convisquin en la unitat familiar
 
Dades Econòmiques
Ingressos anuals
Salari brut
  €
Ingressos bruts anuals percebuts com a empleat. Per al càlcul de la vostra pensió tindrem en compte que cotitzeu per bases màximes.
 
Ingressos bruts d'activitat per compte propi
  €
Ingressos bruts anuals percebuts per la vostra activitat professional per compte propi.
 
Seguretat Social / Mutual Mèdica
Activitat compte aliè:
Aquest simulador està destinat als professionals de la medicina. Per això la categoria és, per a tots, la de llicenciat.
 
Activitat compte propi
Cotizació Seguretat Social Autònoms
  €
Import anual de les quotes pagades a la Seguretat Social, com a autònom.
 
Està cotitzant en Mutual Médica.
MUTUAL MÈDICA
Import pagament anual realitzat Estalvi-jubilació
  €
Capital Garantit per Mutual Mèdica
  €

Import anual de les aportacions realitzades a assegurances de jubilació. Veure Exemple
 

Capital Garantit d'Estalvi jubilació de Mutual Mèdica. Cal tenir en compte que els productes de Mutual Mèdica tenen el seu venciment als 65 o 70 anys, per tant pot ser que no coincideixi la data de venciment amb la vostra data de jubilació. En la taula de valors garantits podreu veure la suma assegurada corresponent a l'edat de jubilació que se us ha indicat. En la imatge adjunta podreu veure un exemple de la taula. Veure Exemple
 
Està cotitzant com a autònom
Anys de cotització
 anys
Anys des que vàreu començar a cotitzar. Ho podeu consultar a la carta de la Seguretat Social que rebeu anualment.
 
Edat de jubilació:
 anys
En el cas que no ens hàgiu facilitat els anys de cotització, us hem calculat l'edat de jubilació tenint en compte la seva data de naixement.
 
Informació d' interès

Segons les dades introduïdes, les vostres condicions de jubilació seran:

  • Edat mínima de jubilació: de 65 a 67 anys.
  • Anys de referència per al cálcul de la base reguladora: 25.
  • Període de cotització per obtenir el 100% de la prestació: 37 i 38 anys i 6 mesos segons taules vigents.
Dades de Jubilació
Estalvi acumulat
Patrimoni a plans de pensions, plans de previsió assegurats (PPA) o EPSV:
  €
Capital consolidat a data d'avui en el conjunt dels vostres plans de pensions i/o plans de previsió.
 
Aportacions anuals previstes
Aportacions anuals que ja estigueu realitzant a Plans de Pensions, EPSV i/o PPA
 €
Aportacions periòdiques anuals que ja estigueu realitzant actualment en Plans de Pensions EPSV i PPA.
 
Com vull que sigui la meva jubilació
Nivell d'ingressos desitjat en la jubilació (% sobre nivell ingressos anuals):


                   % 
Import desitjat a percebre en la vostra jubilació com a percentatge del salari actual. El Banc d'Espanya i diversos informes recomanen que aquest percentatge estigui per sobre del 70%.
 
de   €
Nivell d'ingressos actuals sumant els vostres ingressos anuals per compte aliè i per compte propi
 
=
En quants anys voleu cobrar la renda a partir de la jubilació:
 anys
Estimació d'anys a percebre la renda acumulada una vegada jubilat. Considereu que l'esperança de vida mitjana a Espanya està entorn dels 81 - 82 anys.